Altijd op de hoogte bij RegioLease Mooie elementen mobiliteit, maar discontinuïteit elektrisch rijden

Mooie elementen mobiliteit, maar discontinuïteit elektrisch rijden

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet in Den Haag het voorstel voor een Klimaatakkoord gepresenteerd. In het voorstel zitten goede elementen, maar ook één heel belangrijke ‘spaak in het wiel’ voor elektrisch rijden in Nederland. Het kabinet heeft namelijk onder druk van de politiek het voornemen om de bijtelling voor elektrische auto’s al met ingang van 1 januari 2020 te wijzigen (van 4% naar 8%). Hiervoor moet Autobrief II worden opengebroken; het vastgestelde beleid zou tot eind 2020 gelden. Het feit dat het vastgestelde beleid dreigt te worden opengebroken is voor de VNA (waar RegioLease ook lid van is) een belangrijk kritiekpunt.

Het feit dat de Nederlandse overheid vastgesteld beleid openbreekt en een forse verhoging van de bijtelling voor de komende jaren inzet, kan volgens VNA verstrekkende gevolgen hebben. Werkgevers, werknemers, maar ook bedrijven die investeren in elektrisch rijden, zullen het vertrouwen in de Nederlandse overheid verliezen en zich richting de toekomst terughoudend opstellen bij eventuele beslissingen c.q. investeringen op dit vlak.

Daarnaast is de kans groot dat de autofabrikanten Nederland minder aantrekkelijk vinden voor de afzet van hun toch al schaarse aantallen elektrische auto’s. Al met al is het te verwachten dat dit leidt tot een afname van de inzet van elektrische auto’s in het zakelijk segment, hetgeen de kans van slagen in de consumentenmarkt ook zal verkleinen.

Daarnaast betekent openbreken van de Autobrief heel concreet dat die bedrijven die hebben ingezet op elektrificatie van hun wagenpark bedrogen uitkomen, doordat hun medewerkers van wie de auto’s besteld zijn en na 1 januari a.s. worden afgeleverd geen handelingsperspectief meer hebben en geconfronteerd worden met veel hogere bijtelling.

Overstimulering tegengaan is ook in de ogen van VNA belangrijk, maar het is pijnlijk om te zien dat een en ander zo uitwerkt. Zeker omdat dit voorstel niet is onderbouwd met harde argumenten, maar is ingegeven door politiek sentiment. Discontinuïteit van elektrisch rijden zal het gevolg zijn.

VNA heeft dit de laatste weken in intensieve contacten met de staatssecretaris veelvuldig gedeeld, maar vooralsnog heeft dat niet in een ander voorstel kunnen resulteren.

 Naast zuur ook zoet

Naast dit ‘zuur’ is er gelukkig ook ‘zoet’. Het kabinet heeft stimuleringsmaatregelen opgenomen ten behoeve van particuliere en de tweedehandsmarkt en er is een breed pakket aan flankerende maatregelen. Daarnaast is het goed om te zien dat het voorstel de weg openzet voor betalen naar gebruik, waarvoor VNA uiteraard graag bij de verdere uitwerking betrokken is.

De hoofdpunten van het voorstel Klimaatakkoord mobiliteit op een rij:

  • Geen lastenverhoging voor huishoudens die nog niet toe zijn aan een volgende auto (geen MRB-verhoging en geen BPM-verhoging fossiel);
  • Rekeningrijden m.i.v. 2026;
  • Geen MRB-korting meer voor EV na 2025;
  • Stimulering EV voor zakelijke rijders sneller afbouwen en stoppen na 2025:
  bijtelling cap*
2020 8% 45.000
2021 12% 40.000
2022 t/m 2024 16% 40.000
2025 17% 40.000
2026 en daarna 22% n.v.t.

*tot en met 2024 geen cap voor waterstof en zonneauto’s

  • Aanschafsubsidie voor de particulier tot en met 2025; het budget is gehalveerd ten opzichte van het eerdere voorstel.
  • Tweedehands marktstimulering 2021 – 2025: 100 miljoen beschikbaar; exacte invulling wordt later bepaald (denk aan maatregelen zoals een laadtegoed van € 1.000 bij de aanschaf van een gebruikte EV)
  • MIA: is geen onderdeel van het fiscale pakket, maar wel van invloed: het is zeer waarschijnlijk dat – analoog aan het fiscale maatregelenpakket – de Milieu Investeringsaftrek voor personenauto’s per 1 januari 2020 stopt.

 Nog geen akkoord

Wij benadrukken dat bovenstaande een voorstel is vanuit het kabinet en nog geen akkoord en definitief beleid. Het voorstel zal in de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt en worden besproken met het bedrijfsleven en vervolgens worden behandeld in de Tweede – en de Eerste Kamer.

De VNA zal deze tijd gebruiken om onverminderd druk te zetten om het openbreken van de Autobrief II te voorkomen. Gezien het belang van bedrijven c.q. werkgevers zal het VNA hiervoor o.a. optrekken met VNO-NCW en MKB-Nederland.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of berichten in de media, dan horen wij het graag.


Terug naar nieuwsoverzicht